con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực

MÃ SẢN PHẨM: TD-605895208505
Free Shipping
228,000 đ
Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Chiết Giang
Phân loại màu: PC4-01 Chèn một điểm 4 ống [10 miếng] PC4-02 Chèn hai điểm 4 ống [10 miếng] PC4-03 Chèn ba điểm 4 ống [10 miếng] PC6-M5 M5 Chèn 6 ống [ 10 miếng] PC6 -01 Chèn một điểm 6 ống [10 miếng] PC6-02 Chèn hai điểm 6 ống [10 miếng] PC6-03 Chèn ba điểm 6 ống [10 miếng] PC6-04 Chèn bốn điểm 6 ống [10 cái] PC8-01 Một 8 ống [10] PC8-02 8 ống [10] PC8-03 8 ống [10] PC8-04 8 ống [10] PC10-01 10 ống Ống 【 10 cái】 PC10-02 Chèn hai điểm 10 ống 【10 cái】 PC10-03 Chèn ba điểm 10 ống 【10 cái】 PC10-04 Chèn bốn điểm 10 ống 【10 cái】 PC12-01 Chèn một điểm 12 ống 【10 PC12-02 Hai- Bộ chèn điểm với 12 ống [10 miếng] PC12-03 Bộ chèn ba điểm với 12 ống [10 miếng] PC12-04 Bộ chèn bốn điểm với 12 ống [10 miếng] PC14-02 Bộ chèn hai điểm với 14 ống [10 miếng] ] PC14- 03 Chèn ba điểm 14 ống [10 miếng] PC16-03 Chèn ba điểm 16 ống [10 miếng] PC16-04 Chèn bốn điểm 16 ống [10 miếng]
con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực
con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực
con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực
con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực
con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực
con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực
con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực
con đội thủy lực 20 tấn Kết nối nhanh chóng khí nén trực tiếp qua luồng plug-in nhanh bằng khí quản PC4 6 8 10 12-M5 01 02 03 Đồng cảm biến vị trí bướm ga điện tử máy kích thủy lực

0965.68.68.11